Standpunten

Zoeken

1. Zeker zijn van een goede woning in Ouder-Amstel

Lees verder

2. Zeker zijn van goede ruimtelijk ontwikkelingen in Ouder-Amstel

Lees verder

3. Zeker zijn van een goed milieu in Ouder-Amstel

Lees verder

4. Zeker zijn van een sociaal Ouder-Amstel

Lees verder

5. Zeker zijn van onderwijs, sport en cultuur in Ouder-Amstel

Lees verder

6. Zeker zijn van een goed bestuur in Ouder-Amstel

Lees verder

7. Zeker zijn van dekkingsmiddelen in Ouder-Amstel

Lees verder

Bouwplannen Urbanuskerk

Op dit moment wordt een plan ontwikkeld voor de Urbanuskerk en de directe omgeving. De PvdA vindt dat de ontwikkeling van dit gebied een breed draagvlak bij omwonenden vergt. Bovendien moet de planvorming passen in de ruimtelijke visie voor dit gebied.

Lees verder

Burgerparticipatie

De Partij van de Arbeid wil inwoners meer zeggenschap geven over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld gerelateerd aan de wijk waarin zij wonen of een specifiek onderwerp waar zij mee te maken hebben. Burgerinitiatieven van inwoners moeten waar mogelijk door de gemeente worden ondersteund. Deze initiatieven leiden tot meer betrokkenheid van inwoners. Bij burgerparticipatie is het van

Lees verder

Dorpsplein Duivendrecht

De PvdA streeft naar verdere verbetering van het Dorpsplein. Dit betekent ten eerste dat de bestaande gebouwen verfraaid moet worden. Daarnaast moet het winkelaanbod verder worden versterkt waarbij de gemeente haar rol maximaal moet oppakken. Ook moet de uitstraling van het plein en de omgeving verder worden verbeterd.

Lees verder

Experimenten basisinkomen

De Partij van de Arbeid is voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen in het kader van de sociale bijstand. Dit ook om werken als een verplichte tegenprestatie overbodig te maken.

Lees verder

Financiën en gemeentelijke voorzieningen

Gemeentelijke voorzieningen De voorzieningen in onze gemeente worden zeer gewaardeerd door onze inwoners en worden betaald vanuit de inkomsten van onze gemeente. Naast de Rijksbijdrage uit het gemeentefonds (die niet zomaar verhoogd zal worden) zijn onder andere de hondenbelasting en OZB belangrijke inkomstenbronnen. De PvdA wil de hondenbelasting blijven heffen. Het verhogen van de OZB

Lees verder

Gemeentelijke samenwerking

De gemeente Ouder-Amstel heeft een ambtelijk samenwerkingsverband met Uithoorn en Diemen in uitvoeringsorganisatie Duo+. De voortgang van deze samenwerking is noodzakelijk om complexe onderwerpen te clusteren en uit te voeren. Evaluatie van deze samenwerking is noodzakelijk om tot verdere ontwikkeling te komen. De PvdA stelt voor om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven onderdeel te

Lees verder

Goed en betaalbaar wonen

Sociale woningbouw is nodig, met name voor startende jongeren, ouderen en mensen met een kleine beurs. Voor ouderen als het gaat om langer thuis wonen te bevorderen. Hiervoor is een breder ondersteuningsaanbod van onder andere zorgdiensten noodzakelijk. Voor De Nieuw Kern moet in de plannen de focus gericht zijn op sociale woningbouw en een breed

Lees verder

Groene en gezonde omgeving

Het groene karakter van Ouder-Amstel is voor de PvdA van groot belang. Groen zorgt onder meer voor opname van regenwater, vermindering van hittestress en het afvangen van fijnstof. Ook draagt het bij aan het gevoel van veiligheid en is het een belangrijke kwaliteit voor de leefomgeving. De Ouderkerkerplas staat volop in de belangstelling. Enerzijds als

Lees verder

Jongeren

Sinds 2010 zijn door de financiële crisis en de bezuinigen de voorzieningen voor jongeren in onze dorpen verschraald. Denk aan het sluiten van de jeugdhonken. De zorg en ondersteuning voor jongeren dient op orde te zijn. Daarom pleit de PvdA voor extra investeringen in ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Jongeren moeten weer een eigen plek krijgen in Ouder-Amstel. De Pvda vindt daarnaast, dat in het kader van jeugdgezondheidszorg, goede voorlichting over het gebruik van alcohol en drugs een blijvende noodzaak is.

Lees verder

Kampje Ouderkerk

Voor de PvdA is een levendig dorpshart in Ouderkerk aan de Amstel essentieel. Er bestaan enkele plannen om het Kampje in Ouderkerk verder te ontwikkelen. Tot nu toe zijn dat plannen van externe vastgoedontwikkelaars en niet van het gemeentebestuur. De PvdA is mening dat er eerst een visie moet worden ontwikkeld door het gemeentebestuur in

Lees verder

Lokale economie en het Amstel Business Park

De PvdA steunt een verdere ontwikkeling van het Amstel Business Park Zuid zoals neergelegd in de Ruimtelijk-Economische visie van de gemeente Ouder-Amstel. Een goede oplossing voor de woonboten is daarbij vereist. Het ontbreken van handhaving, in sommige gevallen ruim 40 jaar, maakt het gemeentebestuur mede verantwoordelijk voor deze problematiek.

Lees verder

Lokale economie en Winkelaanbod

Een grote diversiteit van het winkelaanbod in Ouder-Amstel draagt bij aan de levendigheid in beide dorpen. De openbare ruimte in de winkelgebieden moet daarnaast een goede uitstraling hebben. Voorzieningen als goede zitbankjes en een openbaar toilet zijn hier gewenst.

Lees verder

Milieu en Duurzaamheid

Voor de PvdA is duurzaamheid van grote betekenis. De klimaatverandering veroorzaakt door een veel te hoge de CO2-uitstoot baart de PvdA grote zorgen. Het proces van verduurzaming verloopt nog te traag. Het is een taak van de lokale overheid het om verduurzamingsproces in Ouder-Amstel te versnellen.

Lees verder

Monumentenbeleid

Ouder-Amstel beschikt over veel mooie historische plekken in beide dorpen. Het behoud van deze mooie historische plekken vraagt om een zorgvuldig monumentenbeleid. De mooie en historische plaatsen moeten worden beschermd.

Lees verder

Onderwijs

Ondersteuning en achterstand: De Partij van de Arbeid wil samen met de scholen bekijken op welke manier de gemeente kan bijdragen aan verbeteringen in het basisonderwijs. Met name is dit nodig voor het opheffen van taalachterstand. Verder is de PvdA voorstander van ondersteuning bij verkeerslessen, natuur- en milieueducatie, cultuureducatie en de scholierenraad. Het stimuleren van

Lees verder

Openbaar Bestuur

De PvdA wil de ambtelijke en bestuurlijke kwaliteit van Ouder-Amstel vergroten, zodat de gemeente beter in staat is om haar taken naar de verwachting en wensen van onze inwoners en ondernemers uit te voeren.

Lees verder

Ouderenzorg

De PvdA vindt dat oudere inwoners zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen, daarbij ondersteund door mantelzorgers en vrijwilligers. Een hoogwaardige leefomgeving voor ouderen is daarvoor een voorwaarde. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten een beroep kunnen doen professionele begeleiding. Voor de Partij van de Arbeid blijft het essentieel dat wanneer deze

Lees verder

Parkeerbeleid

Zie onze standpunten m.b.t. verkeer en openbaar vervoer.

Lees verder

Planvorming Woningbouw

De opgave voor woningbouw in onze regio is heel groot. De gemeente Ouder-Amstel zal daar ook haar steentje aan moeten bijdragen. Een andere kijk op het bouwen is gewenst, diversiteit in deze ontwikkeling is belangrijk. Per gebied zal bekeken moeten worden wat er gerealiseerd kan worden. Hoogbouw kan in sommige delen van onze gemeente een

Lees verder

Schiphol

De nationale luchthaven vraagt veel aandacht. De economische belangen zijn groot en de druk om het aantal vluchten verder uit te breiden is enorm. Er is echter een stevige discussie gaande over deze uitbreiding. Een verdere vergroting van het aantal vluchten op Schiphol betekent immers een toename van de overlast en veel maatschappelijke onrust daarover.

Lees verder

Schuldhulpverlening

De gevolgen van de economische crisis van de afgelopen jaren zijn niet aan Ouder-Amstel voorbijgegaan. Veel huishoudens zijn hierdoor in de schulden gekomen. Op dit moment is het niet gemakkelijk om tot de schuldhulpverlening te worden toegelaten. Daarom moet de toegang tot de schuldhulpverlening worden verbeterd. Mensen met financiële problemen kunnen dan sneller worden geholpen.

Lees verder

Seniorenwoningen

De PvdA Ouder-Amstel heeft geconstateerd dat veel ouderen beschermd willen wonen zonder dat dat meteen tot 24-uurs zorg leidt. Wij willen bevorderen dat dit in Ouder-Amstel mogelijk wordt.

Lees verder

Sport, Cultuur en Verenigingsleven

De PvdA heeft de overtuiging dat als mensen in een dorp of buurt samen activiteiten ondernemen en elkaar daardoor beter leren kennen, ze eerder bereid zijn elkaar te helpen als dat nodig is. Een rijk verenigingsleven is daarbij behulpzaam. De PvdA vindt dat dit ondersteund moet worden. Dat kan onder meer door de huur van

Lees verder

Veiligheid

Om de veiligheid te bevorderen worden bewoners betrokken bij het bepalen van de prioriteiten op het gebied van o.a. veiligheid en leefbaarheid. Veiligheid en met name het veiligheidsgevoel nemen wij als PvdA heel serieus. De veiligheidsaanpak is afgestemd op het karakter van de beide dorpen. Maatwerk is daarbij gewenst. Een eventuele inzet van cameratoezicht wordt

Lees verder

Verkeer en openbaar vervoer

De mogelijkheden voor een goede mobiliteit in onze regio voor inwoners en ondernemers zijn van groot belang. Echter, door de steeds verder toenemende verkeersdrukte - o.a. door verbreding van de verschillende rijkswegen in onze leefomgeving - zullen ook de gevolgen als geluidsoverlast en luchtvervuiling verder toenemen. Het openbaar vervoer is voor de PvdA een belangrijk alternatief vervoersysteem. Het stimuleren van openbaar vervoer, elektrisch rijden en fietsen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het tegengaan van luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Lees verder

Verkiezingen 2018

“Zeker zijn in Ouder-Amstel” Woensdag 21 maart 2018 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Verkiezingen waarbij we als Partij van de Arbeid zo sterk mogelijk uit de bus willen komen om lokaal het verschil te kunnen maken. Onze speerpunten Zeker zijn van een goede woning in Ouder-Amstel! Nog steeds is er een enorme vraag naar sociale-

Lees verder

Zonnehofgebied Duivendrecht

Het is van belang dat de hier geplande (zorg)woningen zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Ook moet de openbare ruimte zo spoedig mogelijk worden ingericht zoals dit met de bewoners is afgesproken. Hierbij moet veel aandacht zijn voor veilige routes naar de scholen en parkeren. Het aanpakken van het achterstallige onderhoud en het aanleggen van een

Lees verder

Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning

De PvdA is voorstander van het tot stand brengen van de zorg in Ouder-Amstel 'met en door' samenwerking.

Lees verder