Door Dirk-Jan Hoekstra op 17 mei 2016

Motie weren Buiten Westen kreeg geen steun

In de raadsvergadering van 21 april vooraf het mei-reces had ik namens de Partij van de Arbeid een motie ingediend met de volgende strekking:

De gemeenteraad spreekt uit: dat een betere volgorde zou zijn om eerst het maatschappelijke debat te voeren en een evenementenkader vast te stellen alvorens dance evenementen aan de Ouderkerkerplas eventueel toe te staan; En roept het college op: Dance evenementen in het Ouderkerkerplasgebied, waaronder Buiten Westen, zoveel mogelijk te weren, zover mogelijk binnen de wet- en regelgeving, alvorens het participatietraject met inwoners en andere belanghebbenden is afgerond en de raad een evenementenkader voor het gebied heeft vastgesteld.

Onze 3 belangrijkste argumenten waren:

  1. Buiten Westen staat op gespannen voet met: de natuur, de huidige en toegestane vorm van recreeren en met de verwoorde ambitie voor evenementen die de beleving van rust en ruimte vergroten.
  2. Er zijn reeds eerder twee pilots in het gebied gehouden (namelijk Pandemonium in 2013 en het Obstacle Course Training Center in 2015. Daar zou van geleerd moeten zijn. Een nieuwe pilot komt in feite neer op het uitproberen van opnieuw een andere organisator en de impact op het draagvlak en de natuur.
  3. De pilot is eenzijdig opgezet. Het ontbreekt de discussie en een besluit over de maatschappelijke noodzaak, als die er is, en over de voorwaarden aan en het soort evenementen dat we willen toestaan. En die disscussie is nu juist ontzettend belangrijkrijk en waardevol als je zorgvuldig wilt omgaan met de natuur, zorgvuldig de argumenten en informatie van alle belanghebbenden wilt wegen en meenemen.

Motie werd niet aangenomen

De motie kreeg een negatief pre-advies van het college en geen steun van de andere fracties in de gemeenteraad. We vinden het jammer dat het college onze zienswijze niet deelt. Tijdens de commissievergadering een week eerder hadden wij de motie aangekondigd. Toen lieten wij weten van een advocaat te hebben gehoord dat het niet hebben van een evenementenbeleid, niet betekent dat het college alle ‘vrijheid’ heeft (hooguit beleidsvrijheid) om zomaar een eigen besluit te nemen, want dat het college nog altijd (op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht art. 3:2 t/m 3:4) rekening moet houden met alle betrokken belangen. De portefuillehouder beaamde dat en zei dat ze dat ook doen.

Middels de motie wilden wij het college oproepen om Buiten Westen te weren, zover mogelijk binnen wet- en regelgeving, alvorens het maatschappelijke debat is gevoerd en de raad een evenementenkader heeft vastgesteld. Het college zei tijdens de raadsvergadering dat het juridisch niet meer mogelijk is Buiten Westen tegen te houden, als het aan alle criteria voldoet, en niet te weten of dat eerder wel had gekund omdat de jurispudentie beide kanten uitwijst. Het is jammer dat dat niet is geprobeerd. De pilot met het OCTC en belofte inwoners beter te betrekken hadden aanleiding daartoe kunnen zijn.

De PvdA is niet tegen evenementen, maar zoals ook staat geschreven in het beleidskader van het Groengebied, waar onze gemeente deel vanuit maakt, wordt ingeschat dat er nog geen draagvlak is voor grote dance evenementen maar wel voor hoogwaardige evenementen waarbij rust, ruimte, landschap en natuur en water centraal staan. Dat past naar ons idee veel beter bij de visie van de gemeente waarin de dorpen en kleinschaligheid centraal staan. Met de motie hebben we geprobeerd maximaal te zoeken naar de invloed die we nog konden uitoefenen.

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra