Door Dirk-Jan Hoekstra op 25 maart 2015

Raadsbreed een oproep aan B&W tot ook onderzoeken voortbestaan AM-Groep

AM-groep is een sociaal werkbedrijf waar mensen werken met een arbeidsbeperking. Het bedrijf is ooit in leven geroepen door een gemeenschappelijke regeling van de vijf gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Ouder–Amstel om gezamenlijk de Wet Sociale Werkvoorziening (WsW) uit te voeren.

De verantwoordelijke wethouders hebben in de nieuwe Participatiewet en de bezuinigingen vanuit de rijksoverheid, aanleiding gezien om het principebesluit te nemen om de gemeenschappelijke regeling te willen opheffen. Dat heeft bij de niet-gesubsidieerde medewerkers en medewerkers met een arbeidsbeperking tot veel onrust gezorgd. Reden voor de ondernemingsraad van de AM-Groep om in actie te komen en de raadsleden van de vijf gemeenten uit te nodigen voor een bijeenkomst.

Vanuit onze gemeenteraad waren mevrouw Larson van de VVD, de heren Blom en van der Linden van Natuurlijk Belang en ikzelf namens de Partij van de Arbeid aanwezig. De OR had twee betrokken sprekers uitgenodigd. Allereerst vertelde organisatieadviseur Robert Capel waarom hij vindt dat het onderzoeksrapport waarin wordt gesteld dat de bedrijfsvoering elders efficiënter kan, niet klopt. En daarna kwam Jan Jaap de Haan, directeur van de brancheorganisatie van SW-bedrijven, aan het woord. Hij vertelde hoe gek hij het vindt dat de gemeenten geen producten willen afnemen van het bedrijf dat zij zelf hebben opgericht en niet is onderzocht hoe de AM-Groep, behorende tot 15 van de 90 meest efficiënte en best presterende SW-bedrijven, kan blijven voortbestaan, onder de Participatiewet.

Tevens stelde de heer de Haan dat het heel gek is dat de AM-Groep zich al in het stadium van ontmanteling bevindt, terwijl de gemeenteraden zich daarover nog niet hebben kunnen uitspreken.
Een aantal raadsleden stelde tijdens de bijeenkomst voor om middels een gezamenlijke motie in alle vijf de gemeenten de colleges van B&W opdracht te geven ook mogelijkheden tot voortbestaan AM-Groep te onderzoeken. Dit voorstel kreeg veel bijval van de aanwezigen en er waren geen raadsleden die zich hiertegen uitspraken.

Vanuit onze gemeenteraad hadden collega Larson van de VVD en ikzelf het initiatief genomen om deze motie onder de aandacht te brengen van onze collega’s in de raad en er steun voor te zoeken. Tijdens de commissievergadering op 12 maart had ik namens onze aanwezigen verslag gedaan van de OR bijeenkomt. Helaas liep de vergadering uit en konden we het onderwerp pas rond 12 uur s ’nachts bespreken. D66 kwam ons tegemoet met het voorstel het onderwerp verder te bespreken tijdens komende raadsvergadering, wanneer wij de motie zouden aankondigen.

Het standpunt van de PvdA is dat wij in het huidige onderzoeksrapport en de aankondigingen van het vervolgonderzoek intenties denken te zien om het voortbestaan van de AM-Groep te onderzoeken, maar dat deze vaag en onduidelijkheid staan geformuleerd en ons onvoldoende het vertrouwen geven dat dit werkelijk onderzocht gaat worden. Dat was voor ons reden om een van de indieners van de motie te willen zijn. De PvdA is niet op voorhand tegen het opheffen van de AM-Groep of voorstander van een van de scenario’s die nu op tafel liggen, maar gezien de impact voor de medewerkers en dat de AM-Groep een goed functionerend en efficiënt bedrijf is, willen wij niet dat “de oude schoenen worden weggedaan voordat wij nieuwe hebben”.

Hoewel andere partijen eerder nog geen steun voor de motie hadden betuigd, hoorden wij enkele uren vooraf de raadsvergadering dat GroenLinks van plan was met een soortgelijke motie te komen. Een dag eerder was door de gemeenteraad van Amstelveen een motie aangenomen, die deels was gebaseerd op het gezamenlijke initiatief uit de OR bijeenkomst. Vaak moet je in de politiek je knopen tellen en omdat wij we de uitkomst voor de WsW medewerkers voorop stellen, hadden VVD en wij geprobeerd om tot een gezamenlijke motie te komen. Helaas lukte dat niet meer vooraf de raadsvergadering maar tijdens kwamen alle partijen toch op één lijn en werd de motie gewijzigd en raadsbreed ingediend en aangenomen. Daar zijn wij heel blij mee.

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra