Door Dirk-Jan Hoekstra op 20 juni 2015

Zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen

Afgelopen donderdag 18 juni heeft de gemeenteraad de nieuwe re-integratie nota en verordening aangenomen. Het beleid heeft als doel om mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van werk en als dat niet mogelijk is een andere vorm van participatie. De gemeente had deze verantwoordelijkheid al voor mensen met een bijstandsuitkering en sinds 1 januari j.l. ook voor jongeren die anders de WaJong ingestroomd waren. Tevens is de doelgroep samengevoegd met mensen die anders zouden vallen onder de oude Wet Sociale Werkvoorziening.

Ik ben blij dat het college verder bouwt op het beleid uit 2012 om zoveel mogelijk maatwerk te bieden en contact met cliënten te hebben en zelf meer uitvoert i.p.v. uit te besteden aan re-integratiebureaus. Dat laatste bleek uit onderzoek en ook uit cijfers van de gemeente zelf minder effectief en veel duurder. Ik denk daarom dat de gemeente met het nieuwe beleid meer mensen daadwerkelijk kan helpen.

Wel vonden wij dat kwantitatieve beleidsdoelstellingen ontbraken. Ik had daarom het initiatief genomen voor een amendement en voorgesteld dat college en raad binnen een jaar met elkaar in gesprek gaan om waar mogelijk ook kwantitatieve doelstellingen te benoemen. Deze kreeg een positief preadvies van het college en werd aangenomen door de raad. Door te kijken naar hoeveel mensen uit elke doelgroep doorstromen naar werk of participatie en daarbij ook kwantitatieve doelen te benoemen, verwacht ik dat wij als raad nog nauwer betrokken blijven bij de uitvoering van het beleid. Het belangrijkste doel voor de PvdA mag duidelijk zijn: zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te laten deelnemen aan onze Ouder-Amstelse samenleving.

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra