5 juli 2012

Algemene beschouwingen 2011

In mei heeft het college van VVD, CDA en D66 het burgerjaarverslag over 2011 gepresenteerd, welke de verantwoording is van het gevoerde beleid en de resultaten. Hoe beoordeelt de PvdA deze resultaten. In de raadsvergadering van 5 juli hield raadslid Gert-Jan Baerents de volgende speech.

Enkele citaten uit november 2010:
College: “We zullen het allemaal met een onsje minder moeten doen”
VVD: “We moeten het college en de oppositie bij de les houden”
CDA: “De coalitie is intensief op zoek gegaan naar alternatieve bezuinigingsvoorstellen”
D66: “Zo weinig mogelijk lastenverzwaring”
OAA: “Dankzij de slechte communicatie over de bezuinigingen is er veel onrust ontstaan”
GL: “Hoe moeten we straks aan de inwoners uitleggen dat we een behoorlijk overschot hebben terwijl de voorzieningen zijn wegbezuinigd?
NB: “Neem geen onontkoombare beslissingen”
PvdA: “Het gaat niet om het vet op de botten van de begroting, zoals het college stelt, maar om de spieren van de samenleving die alle partijen als uniek omschrijven“

Er was sprake van veel emotie tijdens de raadsvergadering waar de begroting 2011 werd vastgesteld! De partijen stonden tegenover elkaar en het lukte slechts bij een paar punten om tot gezamenlijke wijzigingen te komen.

Terugkijkend op de afgelopen periode heeft dit vooral gelegen aan overdonderende memo’s met bezuinigingsvoorstellen vanuit het college zonder goede en heldere communicatie en zonder rekening te houden met de gevolgen van die bezuinigingen. Was het college destijds meer naar buiten getreden dan hadden sommige bezuinigingen er ongetwijfeld anders uitgezien. Sluiting van de bibliotheken, sluiting van de milieudepots, stopzetten van diverse subsidies waaronder voor de Portugees-Israëlische Begraafplaats, geen scholierenraad meer, peuterspeelzaal voor eenverdieners, noemt u de voorstellen maar op.

Er ontstond veel onrust bij raad en vooral ook onder de inwoners!
Terugkijkend op de periode vanaf de behandeling van de begroting 2011 is er wel wat veranderd. Het blijkt dat wij als raad wel degelijk bereidt zijn om met elkaar, in het belang van de gemeente en haar inwoners, besluiten te nemen. Daarbij is het wel van groot belang dat wij, bij essentiele zaken die onze gemeente zo uniek maakt, de inwoners om input vragen als het gaat om bezuiningingen en herorientatie van de taken van de gemeente.

Terugkijkend op een aantal zaken uit 2011 en in de jaarrekening genoemde zaken:
Een behoorlijk overschot. En dus bijzonder jammer van de bezuinigingen die misschien toch niet hadden gehoeven. Terugkijkend met de kennis van het overschot van de jaarrekening was een uitgebreidere en bredere discussie over wat wel of niet bezuinigd had kunnen worden wat beter op zijn plaats geweest. Naast het overschot is er veel geld gestoken in versnelde afschrijvingen en toevoegingen aan voorzieningen. Fijn dat het de komende begrotingen lucht geeft, maar er was dus nog meer overschot!
Er moet meer oog zijn voor mensen die rond moeten komen van een inkomen rond het sociaal minimum en ook door aandacht voor de voedselbank.
Meer kinderen en ouderen aan het sporten gekregen.
Dorpshart Duivendrecht: er zijn in 2011 een aantal belangrijke stappen gezet, helaas zijn sommige zaken door omstandigheden nog niet in gang gezet (m.n. het Dorpsplein verdient nog steeds bijzondere aandacht).
Aandacht voor de modernisering van afvalinzameling, helaas niet in 2011 uitgevoerd maar gelukkig dat het dit najaar wordt opgepakt.

Daarnaast een aantal zaken waar het college in de toekomst beter voor kan zorgen:
Prestatie-indicatoren dienen beter te kunnen worden vastgesteld, zodat ook daadwerkelijk inzichtelijk is of de doelen bereikt zijn.
Kom bij bezuinigingsvoorstellen met duidelijke voorstellen (peuterspeelzalen subsidie) en mogelijke alternatieven en maak kosten inzichtelijk (wie weet willen inwoners best meer betalen om voorzieningen te behouden).
Communiceer duidelijk naar inwoners en instanties over de gevolgen en mogelijkheden als er ingrijpende besluiten genomen moet worden.
Realistischere planning als het gaat om projecten en beschikbare menskracht.
Veiligheid verdient meer aandacht van het college, zoals verbeterde informatievoorziening aan inwoners, Keurmerk Veilig Ondernemen op o.a. Amstel Business Park, mogelijkheid van subsidiëring van Politie Keurmerk Veilig Wonen t.b.v. een veiligere gemeente.

Al met al was 2011 een moeizaam jaar, waar het uiteindelijk toch gelukt is om het jaar behoorlijk positief af te sluiten. Een aantal zaken zijn goed uitgevoerd, een aantal zaken kunnen nog beter worden uitgevoerd. Raad en college moeten er, samen met inwoners en instanties voor zorgen dat we met de gemeente Ouder-Amstel goed de toekomst in gaan en behouden wat onze gemeente zo uniek maakt.