Planvorming Woningbouw

De opgave voor woningbouw in onze regio is heel groot. De gemeente Ouder-Amstel zal daar ook haar steentje aan moeten bijdragen. Een andere kijk op het bouwen is gewenst, diversiteit in deze ontwikkeling is belangrijk. Per gebied zal bekeken moeten worden wat er gerealiseerd kan worden. Hoogbouw kan in sommige delen van onze gemeente een kans zijn en mag niet op voorhand worden uitgesloten. Er moet voldoende ruimte komen om kwalitatief goede woningen te bouwen. Daarbij is het van belang dat toekomstige uitbreidingen van de dorpskernen aansluiten bij de huidige schaalgrootte.