Goed en betaalbaar wonen

Sociale woningbouw is nodig, met name voor startende jongeren, ouderen en mensen met een kleine beurs. Voor ouderen als het gaat om langer thuis wonen te bevorderen. Hiervoor is een breder ondersteuningsaanbod van onder andere zorgdiensten noodzakelijk.
Voor De Nieuw Kern moet in de plannen de focus gericht zijn op sociale woningbouw en een breed ondersteuningsaanbod voor ouderen. Dit moet ontwikkeld worden door o.a. samenwerking tussen woningcorporaties en verzekeraars.

De doorstroming in het woningbestand van huurwoningen moet verder worden bevorderd. De PvdA is voorstander van het ontwikkelen en invoeren van een doorstroomprikkel. De Nieuwe Kern zou volgens de PvdA een dorpskern moeten worden met zowel een grote diversiteit aan inwoners, als aan kleinschalige bedrijvigheid.

Nog steeds is er een enorme vraag naar sociale- en midden huurwoningen en neemt de vraag naar woningen voor inwoners die niet in aanmerking voor een sociale huurwoning steeds verder toe. Uit recente cijfers blijkt dat woningcorporaties en gemeenten er niet in slagen om aan de vraag te voldoen. Dit speelt ook in onze gemeente.

De beschikbaarheid van woningen voor de categorie inwoners die (net) niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning is van groot belang. Bij planvorming dient hieraan hoge prioriteit te worden gegeven. De gemeente moet hier als regisseur op te treden. Daarnaast is het van belang dat uitbreiding van onze woonkernen aansluiten bij de huidige schaalgrootte. Bij de ontwikkeling van het Entrada-gebied waar kantoren worden gesloopt voor de nieuwbouw van woningen staat dit uitgangspunt voor de PvdA centraal.

Het nieuwe college van B&W moet haar invloed op de woningcorporaties tot het uiterste aanwenden om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen snel dalen. De PvdA wil ook de verhuiskostenvergoeding vaker inzetten om de doorstroming op de huizenmarkt te stimuleren zodat meer woningen beschikbaar komen voor jongeren en starters. Initiatieven zoals het ombouwen van leegstaande gebouwen voor ouderen dient verder te worden gestimuleerd. Tijdelijke initiatieven dienen permanent gemaakt te worden.

Zie ook ons standpunt  over: Seniorenwoningen