Financiën en gemeentelijke voorzieningen

Gemeentelijke voorzieningen
De voorzieningen in onze gemeente worden zeer gewaardeerd door onze inwoners en worden betaald vanuit de inkomsten van onze gemeente. Naast de Rijksbijdrage uit het gemeentefonds (die niet zomaar verhoogd zal worden) zijn onder andere de hondenbelasting en OZB belangrijke inkomstenbronnen. De PvdA wil de hondenbelasting blijven heffen. Het verhogen van de OZB met 1% levert de gemeente ongeveer 30.000 euro op en kost de huizenbezitter met een gemiddelde WOZ waarde tussen 7,50 en 12,50 per jaar extra. Op basis van de woningwaarde draagt iedereen naar rato bij: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Lasten
Gelet op de huidige economische situatie, is de PvdA van mening dat op het moment dat er financiële meevallers zijn, bekeken moet worden waar deze meevallers aan besteed kunnen worden. Lastenverlichting is voor de PvdA niet de eerste keuze. Herstel van belangrijke voorzieningen die wegbezuinigd zijn hebben prioriteit. Ook het creëren van nieuwe voorzieningen of activiteiten die de sociale cohesie vergroten komen in aanmerking.