Door Bart Zonnenberg op 4 november 2015

Werkplan PvdA Ouder-Amstel 2015-2018

Hierbij presenteert het bestuur van de PvdA Ouder-Amstel haar werkplan voor 20015-2018.

Inleiding

Met het werkplan 2015 van de PvdA afdeling Ouder-Amstel wil het nieuwe afdelingsbestuur de werkzaamheden schetsen voor de komende periode. Het afdelingsbestuur wil met dit plan leden actief betrekken bij de voorgenomen activiteiten. Met verschillende leden die actief meewerken aan de genoemde taken willen we ons in beide kernen nadrukkelijk profileren. In het najaar van 2014 is een interim afdelingsbestuur aan de slag gegaan. Ter voorbereiding op de ledenvergadering van maart 2015 heeft dit interim bestuur dit concept werkplan opgesteld. Het is nadrukkelijk aan de leden van de afdeling om dit werkplan aan te vullen en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De leden die in het najaar dit interim bestuur hebben gevormd zijn Jan Alberts, Monique Josemans en Bart Zonnenberg.

De werkzaamheden

De opdracht die het afdelingsbestuur heeft geformuleerd bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Het formeren van een volwaardig bestuur
2. Het positioneren van de afdeling
3. Het organiseren van ledenvergaderingen
4. Het ondersteunen van de fractie
5. Het communiceren naar de leden en de inwoners van Ouder-Amstel
6. De gemeenteraadsverkiezingen van 2018

1. Het formeren van een volwaardig afdelingsbestuur.
Het huidige afdelingsbestuur streeft naar een verdere uitbreiding van het huidige bestuur. Wij hechten veel waarde aan een directe betrokkenheid van verschillende leden en gaan graag het gesprek aan met leden die een actieve rol willen spelen in de afdeling of deel willen uitmaken van het afdelingsbestuur. Ook zijn wij bereid om gesprekken aan te gaan met inwoners van Ouder – Amstel die geen lid zijn van de PvdA maar die wel bereid zijn vanuit hun maatschappelijke positie mee te denken of mee te helpen bijvoorbeeld rondom thema’s die spelen in de gemeenteraad. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat veel taken binnen onze afdeling bij één of enkele bestuursleden hebben gelegen. Het afdelingsbestuur is zich ervan bewust dat dit een zekere kwetsbaarheid met zich mee brengt. Vandaar dat het afdelingsbestuur nadrukkelijk zoekt naar verbreding van het bestuur en een betere verdeling van de verschillende taken. Hierbij zal ook het instellen van een kascontrole-commissie worden betrokken.

2. Het positioneren van de afdeling
Daarnaast wil het bestuur de afdeling beter positioneren en wil daarbij samenwerking zoeken bij andere gemeenten in de regio. Contacten met de overige twee DUO-gemeenten Uithoorn en Diemen liggen daarbij voor de hand. De eerste gesprekken hebben onlangs plaatsgevonden en deze worden binnenkort voortgezet. De noodzaak om de samenwerking te zoeken komt mede voort uit het besef dat we als kleine afdeling kwetsbaar zijn en wellicht niet goed in staat zijn om de reguliere taken goed uit te voeren en de verantwoordelijkheden van een afdeling waar te maken. Samenwerking kan het fuseren met een andere afdeling betekenen of een enkele keer een thematische afdelingsvergadering organiseren. Van intensieve samenwerking tot een heel lichte vorm en alle smaken daartussen. Al werkende weg zal blijken hoe vergaand deze samenwerking zal uitpakken.

3. Het organiseren van afdelingsvergaderingen
Nadat in maart 2015 de afdeling zich heeft uitgesproken over de samenstelling van het afdelingsbestuur en de prioriteiten voor de komende periode wil het afdelingsbestuur enkele keren per jaar meer thematische afdelingsvergaderingen organiseren. Gedacht wordt aan het drie keer per jaar organiseren van een afdelingsvergadering. De onderwerpen van de afdelingsvergaderingen zullen in overleg met de fractie worden bepaald zodat de afdeling ook betrokken raakt bij de grote thema’s die spelen in de gemeenteraad. Ook ambieert het afdelingsbestuur om de inbreng op de congressen van de landelijke PvdA af te stemmen op afdelingsvergaderingen. Op een komende afdelingsvergadering zal een congresafgevaardigde worden gekozen die, wellicht gesteund door één of meerdere afdelingsgenoten, de voorbereiding van de congressen ter hand neemt.

4. Het ondersteunen van de fractie
De huidige samenstelling van de fractie is als volgt:

  • Fractievoorzitter: Gert Jan Baerents;
  • Fractielid: Dirk-Jan Hoekstra;
  • Fractie assistent: Martijn Kahlman
  • Fractie assistent: Wessel Schenk

Omdat de fractie slechts uit twee raadsleden bestaat, die daarnaast door twee fractieassistenten worden ondersteund is ondersteuning door leden en eventueel niet leden gewenst. Het bestuur zal zich inspannen deze noodzakelijke ondersteuning te realiseren. De komende tijd willen wij het gesprek aangaan met de fractie over de prioriteiten voor de komende periode (mede op basis van de lange termijn agenda) en de ondersteuning die daarbij nodig is. Het afdelingsbestuur zal periodiek evaluatiegesprekken voeren met de leden van de fractie.
Ter ondersteuning van de fractie en van leden die binnen de afdeling actief willen worden zal gebruik gemaakt worden van het ondersteuningsaanbod dat landelijk en gewestelijk beschikbaar is.

5. Het communiceren naar de leden en de inwoners
Het goed functioneren van een afdeling staat of valt met een actieve betrokkenheid van de leden van de afdeling. De afdelingsvergadering is het hoogste orgaan binnen een afdeling. De afdeling adviseert de gemeenteraadsfractie, stelt het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vast. Het afdelingsbestuur hecht er veel waarde aan dat de leden van de afdeling inderdaad blijk geven van een actieve betrokkenheid. Deze betrokkenheid wordt mede vorm gegeven door leden goed te informeren over lopende zaken waar de gemeenteraadsfractie mee bezig, maar ook over zaken die spelen binnen de PvdA landelijk. Al eerder spraken wij over de betrokkenheid van de leden bij partijcongressen. Naast het actief informeren van de leden is het uiteraard van groot belang dat de inwoners van Ouder-Amstel geïnformeerd is over de standpunten en activiteiten van de fractie en de afdeling. De komende periode wil het afdelingsbestuur hierover afspraken maken met de fractie en enkele betrokken leden van de afdeling.

6. De gemeenteraadsverkiezingen van 2018
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 wil het bestuur fors inzetten om een belangrijke positie in de nieuwe gemeenteraad te verkrijgen.
Uiteraard is het allemaal nog wat vroeg, maar gezien de ervaringen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen is het nodig om tijdig te beginnen met de eerste voorbereidingen. Het tijdig werven en verder opleiden van nieuwe leden voor de gemeenteraad is van groot belang. Het opstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraad is een van de belangrijkste taken van het afdelingsbestuur. De komende periode zullen we het nadenken hierover en het tijdig werven en opleiden van potentiële kandidaten prioriteit moeten geven.