Door Dirk-Jan Hoekstra op 5 april 2016

Vragen en antwoorden over de Ouderkerkerplas tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering 17 maart

Tijdens de raadsvergadering van 17 maart jl. had ik namens de fractie Partij van de Arbeid een vraag gesteld m.b.t. het evenementenbeleidskader van het Groengebied Amstelland. Ook door de fractie Ouder-Amstel Anders had een vraag gesteld. Het audioverslag valt via deze link te beluisteren. Tijdens het agendapunt was er geen ruimte voor debat en daarom staat het onderwerp nu geagendeerd voor de commissievergadering van a.s. donderdag 7 april in Duivendrecht.

Hieronder hebben we een woordelijk verslag van dit deel uit het vragenhalfuurtje geplaatst.

Voorzitter: Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid die ook een vraag heeft over het evenmentenbeleidskader. Gaat uw gang.

dhr. Hoekstra (PvdA): Dankuwel voorzitter. Voor alle duidelijkheid. Onze vraag gaat over het beleidskader evenementen van het Groengebied Amstelland en waar net over werd gesproken is het evenementenbeleid dat we vanuit de gemeente gaan opstellen.
Het Groengebied Amstelland heeft ook een beleidskader opgesteld in mei 2013. En daar worden ook de ambities van onze gemeente in aangehaald en ik citeer: “Voor het grootste deel van de Amstelscheg vindt de gemeente Ouder-Amstel grootschalige evenementen niet op zijn plaats. Intensievere vormen van recreatie (evenementen) dienen zich te concentreren rondom de Ouderkerkerplas, hier zijn kwalitatief hoogwaardige ontwikkelingen mogelijk.
Ouder-Amstel schat in dat er momenteel onvoldoende draagvlak is voor dance evenementen bij de Ouderkerkerplas”. Einde van het citaat.
En de vraag die wij daarover hebben is het college van mening dat dat draagvlak er nog steeds niet of onvoldoende is en als het er ook niet komt, is dat dan bepalend voor de vergunningverlening?

Voorzitter: Ja dankuwel. Mevrouw van de Maa gaat uw gang.

Mevr. de Maa (wethouder): Ja dankuwel. Ik ben even nagegaan hoe dit gedeelte in het beleidskader van het Groengebied is terecht gekomen. Dat is altijd wel interessant. Dat schijnt uit een stuk uit 2008 te zijn. Een beleidsstuk uit 2008, dus dat is al wel een tijd geleden. En er heeft in 2013 ook al eerder een dance event plaatsgevonden. Dus ook na publicatie van dit beleidskader is er een dance evenement geweest. Neemt niet weg dat er natuurlijk verschillende geluiden zijn, dus ik snap uw vraag ook over dat draagvlak en dat een aantal mensen heel duidelijk aangeven dat daar geen draagvlak voor is. Overigens zijn er ook mensen die aangeven dat als het een eenmalig iets is dat ze er wel voor open staan, dus daar zijn de geluiden wisselend over, maar er zijn duidelijk dus ook mensen die zich daar zorgen over maken. Dat is precies de reden dat we ook tot een breed gedragen evenementenbeleidskader willen komen en met de klankbordgroep samen tot een voorstel willen komen om dat aan uw raad te worden voorgelegd en waar u uiteindelijk over beslist. We zitten nu met een aanvraag die daaraan vooraf gaat en ook op zo’n korte termijn dat ie niet kan worden meegenomen in die hele procedure van het evenementenkader en daarom heeft het college gezegd: mocht dit evenement vergund worden, wat ik nog niet weet omdat de toetsing nog gaande is, dan beschouwen we dit als een pilot, waarin we eigenlijk alles gaan monitoren over dat draagvlak, zodat we dat ook kunnen meenemen in de aanbevelingen voor het evenementenkader.

Voorzitter: nou goed uitgebreid beantwoord. Heeft u nog aanvullende vragen?

dhr. Hoekstra (PvdA): we begrijpen het antwoord van de portefuillehouder maar wij hebben er toch wel wat moeite mee, want het lijkt – dit is het beleidskader…

Voorzitter: nee u heeft een vraag gesteld. Daarop heeft u antwoord gekregen en vervolgens, ja dan moet u het met dit antwoord nu doen, en als u apart een gesprek daarover wilt of een discussie dan moeten we dat op een ander moment agenderen.

dhr. Hoekstra (PvdA): ja dat willen we best doen, maar het was eigenlijk ook een beetje een inleiding tot een vraag, maar dan wil ik alvast aangeven voor onze collega’s dat wij zullen vragen dit onderwerp in een commissievergadering te bespreken omdat wij best nog wel wat vragen hebben.

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra