Door op 31 mei 2011

PvdA tegen huidige koers van Amstelwijs

De PvdA heeft afgelopen donderdag tegen de begroting gestemd van de Stichting Amstelwijs. Onder deze stichting valt de Jan Hekmanschool uit Ouderkerk.

Amstelwijs heeft al een aantal jaren te maken met financiële problemen om verschillende redenen. Men heeft slecht geanticipeerd op het ouder en daarmee duurder geworden team van leerkrachten. Daarnaast geeft de stichting zelf aan dat de begroting ook onder druk is komen te staan door bezuinigingsmaatregelen van de gemeente Amstelveen. Dat heeft Amstelwijs genoopt tot het maken van extra onderhoudskosten. Ook wil Amstelveen kleinere scholen openhouden om een goede spreiding over de wijken te garanderen. Dat is begrijpelijk, maar drukt wel op de begroting van Amstelwijs.

Stichting Amstelwijs heeft nu een meerjarenbegroting neergelegd met een aantal flinke bezuinigingsvoorstellen en deze toegelicht tijdens de commissievergadering van 12 mei jl. Er zal bezuinigd gaan worden op ondersteuning waaronder conciërges, maar ook het aantal leerkrachten moet achteruit. Dat laatste kan voor de Jan Hekmanschool in Ouderkerk betekenen dat er klassen van 33 kinderen ontstaan.

De PvdA vindt dit geen goede ontwikkeling. De bezuinigingsmaatregelen die Amstelwijs nu voorstaat, raken volgens de PvdA aan de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de leerkrachten. Minder ondersteuners en meer kinderen in de klas zal de werkdruk verhogen voor de leerkrachten en de kwaliteit doen afnemen.
Kinderen vragen tegenwoordig meer van docenten; in de jaren zeventig waren klassen van 35 a 40 leerlingen nog heel gewoon, maar tijden zijn veranderd. De PvdA Ouder-Amstel erkent dat het ook de landelijke bezuinigingen zijn die het scholen lastig maakt. In 2009 was al een eerste fikse bezuinigingsronde en het huidige kabinet wil daarbij ook nog eens het zg rugzakje beperken. Hierdoor zullen er meer kinderen met specifieke problemen naar reguliere basisscholen gaan. Ook dat kan gevolgen hebben voor het onderwijs in de klas, zeker in combinatie met een toename van het aantal kinderen. Juist nu is het dus zaak voor schoolbesturen om zich volledig op het onderwijs te richten. Daar zullen de problemen zich gaan voordoen en het is dus zaak om dat op goed niveau te houden. De PvdA wil daarom Amstelwijs vragen om te komen met alternatieve bezuinigingsmaatregelen die het aantal kinderen in de klas niet boven de dertig laat uitstijgen.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag was er even twijfel of partijen wel tegen een onderwijsbegroting mogen stemmen wanneer de begroting financieel en juridisch juist is. Het is echter mogelijk voor raadsleden om niet in te stemmen met de begroting wanneer zij vinden dat het in strijd is met het recht of met het algemeen belang. De basisscholen ontvangen een zg lumpsum van de overheid. De schoolbesturen mogen zelf bepalen hoe zij deze lumpsum uitgeven. Dat geeft beleidsvrijheid om in te kunnen spelen op de eigen situatie van de scholen en dat is goed, maar wanneer er moet worden bezuinigd kan de overheid geen kaders meegeven waar wel en niet op bezuinigd mag worden. We hebben mede daarom de grenzen opgezocht van de bevoegdheid van de gemeenteraad, om toch onze stem te kunnen laten horen voor de kinderen en de leerkrachten. Natuurlijk, we zetten het scherp neer, maar het gaat wel om het belang van het onderwijs.

Niemand is erbij gebaat wanneer leerkrachten overwerkt zijn door (nog) grotere klassen. En daarmee staan de bezuinigingsplannen wel degelijk op gespannen voet met het algemeen belang. We hebben tenslotte een zorgplicht naar onze kinderen toe.

Namens de PvdA Ouder-Amstel,
Nicole Prins