Kieskompas

15 februari 2018

Om u als kiezer de standpunten van de verschillende politieke partijen te helpen laten vergelijken doen de Partij van de Arbeid en de andere partijen mee met Kieskompas. Hieronder kunt u lezen welke antwoorden wij op de verschillende stellingen hebben gegeven.

1. Ouder-Amstel moet een zelfstandige gemeente blijven, ook als dit meer geld kost.
Antwoord: Mee eens. De PvdA wilt de ambtelijke en bestuurlijke kwaliteit van Ouder-Amstel vergroten, zodat de gemeente beter in staat wordt om haar taken meer naar de verwachting en wensen van onze inwoners en ondernemers uit te voeren. Daarbij staan ons uitgangspunten voor een verbonden samenleving waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en waarbinnen onze verscheidenheid wordt gekoesterd voorop.
De PvdA wilt Ouder-Amstel graag een zelfstandige gemeente laten blijven, omdat wij denken dat inwoners en lokale ondernemers dan de meeste invloed behouden op hun omgeving en de gemeentelijke dienstverlening, bijvoorbeeld als het gaat over nieuwbouwprojecten en het behouden van lokale voorzieningen zoals het Amstelbad, Dorpshuis Duivendrecht en zo veel meer.

2. De gemeente moet meer geld investeren in ontmoetingsplaatsen voor jongeren.
Antwoord: Mee eens. Sinds 2010 zijn vanwege de financiële crisis en bezuinigen de voorzieningen in onze dorpen verschraald. Denk aan het sluiten van de jeugdhonken. En waar er andere gemeente waren die deels de bezuinigingen op de zorg zelf ongedaan maakten, koos het college van CDA, D66 en GroenLinks de gedecentraliseerde zorgtaken met het verlaagde budget uit te voeren. De zorg en ondersteuning voor ouderen en de jeugdzorg dient op orde te zijn. De Partij van de Arbeid wilt dat noodzakelijke extra investeringen in ouderenzorg en jeugdzorg worden doorgevoerd.

3. De gemeente moet meer statushouders opvangen dan door het Rijk is opgelegd.
Antwoord: Neutraal. Nederland moet een veilige haven zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Asielzoekers die daarvoor bescherming zoeken in ons land verdienen een eerlijke en snelle procedure en fatsoenlijke opvang.
Zij die niet in Nederland kunnen blijven, bijvoorbeeld economische migranten, bieden we perspectief door vroegtijdig, met maatwerk, een terugkeerplan op te stellen. Succesvolle terugkeer lukt alleen als de landen van herkomst meewerken. Daarom willen we harde afspraken met hen maken over het terugnemen van hun onderdanen.
Zij die in Nederland mogen blijven, de zogenoemde statushouders, moeten net als alle inwoners van Nederland een fatsoenlijke plek kunnen vinden om te wonen en participeren in de samenleving. Daarbij moet rekening worden gehouden met waar mensen daarop de meeste kans maken en een evenwichtige verhouding tussen bestaande en nieuwe bewoners en tussen kansrijke en minder kansrijke inwoners zodat elke stad, dorp of wijk een fijne plek is om te wonen en waar mensen elkaar helpen om verder te komen.

4. De regels voor evenementen moeten worden aangescherpt, ook al komen er hierdoor minder evenementen in Ouder-Amstel.
Antwoord: Helemaal mee eens. De Partij van de Arbeid wil dat het huidige evenementenbeleid geëvalueerd wordt om tot een duidelijk en door inwoners geaccepteerd beleid te komen. De inzet van de PvdA hierbij is dat alleen kleinschalige evenementen worden toegestaan. Verder willen wij dat de gemeente kleinschalige evenementen ondersteund die ten goede komen aan de sociale samenhang, het verenigingsleven en lokale ondernemersklimaat.

5. Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten.
Antwoord: Helemaal mee eens. De gevolgen van de economische crisis van de afgelopen jaren zijn niet aan Ouder-Amstel voorbijgegaan. Veel huishoudens zijn hierdoor in de schulden gekomen. De huidige kaders om de schuldenproblematiek – en armoede – effectief en efficiënt aan te pakken zijn niet meer van deze tijd. De Partij van de Arbeid wil meer duidelijkheid – een breder beeld – betreffende de schuldenproblematiek in Ouder-Amstel en naar aanleiding van die duidelijkheid maatregelen nemen om een goede aanpak schuld hulpverlening te bieden. Daarnaast is de PvdA voorstander van een ruimhartig minimabeleid.

6. Er mag gebouwd worden op het Amstel Business Park, ook al zouden woonboten hiervoor verplaatst moeten worden.
Antwoord: Neutraal. De Partij van de Arbeid is voor de visie die de gemeenteraad had vastgesteld en de ontwikkeling van het Amstel Business Park, maar ziet voor de woonboten graag een goede, nette oplossing. In sommige gevallen ruim 40 jaar niet handhaven maakt de gemeente medeverantwoordelijk.

7. Om sluipverkeer tegen te gaan, mag de gemeente maatregelen nemen die de verkeersdoorstroming belemmeren.
Antwoord: Mee eens. Mobiliteit in onze regio is van groot belang. Echter, door de steeds meer toenemende verkeersdrukte – o.a. door verbreding van de verschillende rijkswegen in onze leefomgeving -, zullen ook de gevolgen als geluidsoverlast en luchtvervuiling meer en meer toenemen.
Het openbaar vervoer is voor ons bijzonder waardevol als het om de mobiliteit gaat. Het stimuleren van openbaar vervoer, elektrisch rijden en fietsen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het tegengaan van luchtvervuiling. Het openbaar vervoer van de toekomst zal minder uitgaan van een type vervoer (bus, trein), maar meer van de behoefte van reizigers.
De PvdA ziet nu geen concrete plaatsen in Ouder-Amstel waar maatregelen moeten worden genomen om de verkeersstroming te belemmeren, maar is geen tegenstander van zulke maatregelen, wanneer die ergens nodig zijn en deze in overleg met bewoners en lokale ondernemers worden getroffen.

8. De gemeente moet meer geld uittrekken om het dorpsplein in Duivendrecht aantrekkelijk te houden.
Antwoord: Mee eens. De PvdA streeft naar verdere verbetering van het Dorpsplein. Dit betekent ten eerste dat de bestaande bouw verbeterd moet worden. Daarnaast moet het winkelaanbod verder worden versterkt en de uitstraling van het plein en de omgeving verder worden verbeterd.
De gemeente moet en mag niet investeren in het vastgoed van de vastgoedontwikkelaar en ondernemers, maar moet haar eigen rol wel maximaal oppakken, door in overleg te blijven gaan met de vastgoedontwikkelaar, een plan te maken voor een betere uitstraling van de noordelijke en de westelijke buitenzijde van het Dorpsplein en zorgen voor een betere bereikbaarheid van het plein. Ook een duidelijke bewegwijzering kan de bereikbaarheid verbeteren.

9. De gemeente moet experimenteren met het basisinkomen.
Antwoord: Helemaal mee eens. De Partij van de Arbeid is voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie.

10. In Ouder-Amstel moeten extra windmolens komen.
Antwoord: Neutraal. De Partij van de Arbeid vindt duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de toename aan regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze gemeente en ons land. De verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling nodig. Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt. Elke streek heeft unieke landschappelijke kenmerken die de streek een eigen identiteit geven en die we koesteren. Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen zijn tegelijk meerdere oplossingen noodzakelijk. Windmolens leveren relatief meer energie op dan zonnepanelen, maar voor het investeren in windmolens is het niet noodzakelijk dat deze ook binnen de gemeente komen te staan.

11. Om de veiligheid te bevorderen, moet de gemeente meer geld uittrekken voor handhavers (BOA’s) op straat.
Antwoord: Neutraal. Onze gemeente voor elke buurt een buurtplan maakt samen met bewoners. Daarin staan de gezamenlijke doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid. Bewoners bepalen zo de prioriteiten.

12. De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van het autoverkeer.
Antwoord: Mee eens. In verband met verkeersveiligheid van het grensoverschrijdend (brom)fietsverkeer moet worden aangesloten bij de veiligheidsverbeteringen die de gemeente Amsterdam heeft doorgevoerd. Hiertoe is een meer structureel overleg tussen Ouder-Amstel en Amsterdam van belang. Ook de veiligheid van de fiets- en looproutes vanuit de regio Amsterdam naar Ouder-Amstel moet worden verbeterd.

13. Met Oud en Nieuw mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op één centrale locatie per kern, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij.
Antwoord: Neutraal. De PvdA is van mening dat vuurwerk niet overal mag worden afgestoken, maar dat hiervoor speciale plaatsen moeten worden aangewezen. Wel dient het zo georganiseerd te worden dat alle afval na afloop wordt opgeruimd. Deze aanpak dient geleidelijk over de jaren te worden ingevoerd en dient in samenspraak met de inwoners tot stand te worden gebracht.

14. Sport en culture organisaties mogen alleen nog een subsidie ontvangen als ze met de scholen samenwerken.
Antwoord: Helemaal niet mee eens. De PvdA gelooft dat wanneer we in een buurt of dorp leven waar we met elkaar omgaan, samen dingen doen, elkaar kennen, we eerder bereid zijn elkaar te helpen wanneer dat nodig is. Daarom is de PvdA voorstander van een rijk verenigingsleven en willen we dat ondersteunen en stimuleren. Verder willen wij dat de gemeente kleinschalige evenementen ondersteund die ten goede komen aan de sociale samenhang, het verenigingsleven en lokale ondernemersklimaat.

15. Om gemeentelijke voorzieningen in stand te houden mag de OZB (de belasting op huisbezit) worden verhoogd.
Antwoord: Mee eens. De voorzieningen in onze gemeente worden zeer gewaardeerd door onze inwoners en worden betaald vanuit de inkomsten van onze gemeente. Naast de Rijksbijdrage (waar we niet zomaar meer inkomsten zullen krijgen) is de OZB een van de belangrijkste inkomsten bronnen. Het verhogen van de OZB met 1% levert de gemeente ongeveer 30.000 euro op en kost de huizenbezitter met een gemiddelde WOZ waarde tussen 7,50 en 12,50 per jaar meer. Op basis van de huiswaarde draagt iedereen bij naar rato: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

16. In Ouder-Amstel mag meer hoogbouw komen.
Antwoord: Neutraal. Per gebied zal bekeken moeten worden wat er gerealiseerd kan worden. Hoogbouw kan in sommige delen van onze gemeente juist een kans zijn en mag niet op voorhand worden uitgesloten. De opgave voor woningbouw in onze regio is enorm en de gemeente zal daar ook haar steentje aan moeten bijdragen. ’n Andere kijk op het bouwen is gewenst, diversiteit in deze ontwikkeling is belangrijk. Er moet voldoende ruimte komen om kwalitatief goede woningen te bouwen, hoogbouw is daarbij niet altijd de oplossing.

17. In De Nieuwe Kern (DNK) moet een middelbare school komen, ook als de gemeente daar aan moet meebetalen.
Antwoord: Neutraal. Mocht het nodig zijn dat er een middelbare school nodig is om te voorzien in de vraag, dan zou dit zeker in De Nieuw Kern (DNK) gerealiseerd kunnen worden. Tot op heden is de mening van experts op dit gebied dat er geen extra middelbare school nodig is in dit gebied van de regio. Bijdragen voor huisvesting van onderwijs zullen vanuit het ministerie via de gemeente worden verstrekt.

18. Elke buurt krijgt een buurtraad met budget, ook al gaan de lokale belastingen hierdoor omhoog.
Antwoord: Mee eens. De Partij van de Arbeid wilt inwoners meer zeggenschap geven op specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld gerelateerd aan de wijk waarin zij wonen of een specifiek onderwerp waar zij mee te maken hebben, bijvoorbeeld mantelzorg. Burgerinitiatieven van bewoners moeten zoveel mogelijk worden ondersteund. Deze initiatieven leiden tot meer betrokkenheid van bewoners. Een randvoorwaarde is dat burgerinitiatieven uit horen te gaan van het idee dat iedereen mee moet kunnen en mogen doen, niet uitsluitend werken en niet in strijd zijn met het algemeen belang.

19. Er moet harder worden opgetreden, ook bij kleine vergrijpen.
Antwoord: Neutraal. Wij nemen het veiligheidsgevoel van onze inwoners heel serieus, zonder de objectieve wereld van de cijfers uit het oog te verliezen. De veiligheidsaanpak is afgestemd op het karakter van onze stad/dorp/plattelandsgemeente/bundeling kernen. Per buurt/kern is een aanpak nodig die rekening houdt met bijzondere kenmerken van die buurt of kern. Voor een maatwerkaanpak zijn harde cijfers over vormen van kleine criminaliteit, woninginbraak, diefstal, huiselijk geweld per wijk/buurt nodig.

20. De gemeente moet extra geld uittrekken om de huren voor sportverenigingen betaalbaar te houden.
Antwoord: Helemaal mee eens. De PvdA gelooft dat wanneer we in een buurt of dorp leven waar we met elkaar omgaan, samen dingen doen, elkaar kennen, we eerder bereid zijn elkaar te helpen wanneer dat nodig is. Daarom is de PvdA voorstander van een rijk verenigingsleven en willen we dat ondersteunen en stimuleren. Ook vinden wij dat huur van de sportzalen niet zoveel hoger mag zijn dan omliggende gemeenten. Helaas is dat nu het geval waardoor veel wedstrijden nu buiten de gemeente worden gespeeld. Ondernemers zouden ook moeten kunnen profiteren van meer bezoekers aan wedstrijden in onze mooie gemeente. Ook willen wij dat het gemeentelijke minimabeleid verder wordt uitgebreid met financiële ondersteuning voor sociale activiteiten die het mee doen aan de samenleving vergroten.

21. Leegstaande panden moeten gesloopt worden en worden omgebouwd tot sociale huurwoningen.
Antwoord: Helemaal mee eens. Nog steeds is er een enorme vraag naar sociale huurwoningen en neemt de vraag naar woningen voor inwoners die niet in aanmerking voor een sociale huurwoning steeds verder toe. Bij planvorming dient hier een grote prioriteit aan gegeven te worden. De gemeente dient hier als een regisseur op te treden. Daarnaast is het van belang dat de uitbreiding van onze kernen aansluiten bij de huidige schaalgrootte. Bij de ontwikkeling van het Entrada-gebied waar kantoren worden gesloopt voor nieuwbouw staat dit uitgangspunt voor de PvdA centraal. Verder moet het nieuwe college haar invloed en zeggenschap over de woningcorporaties tot het uiterste uitoefenen om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten voor sociale woningen snel dalen.

22. Mantelzorgers moeten kunnen meebeslissen over het zorgbeleid van de gemeente.
Antwoord: Helemaal mee eens. In de visie van de PvdA moet de zorg worden vormgegeven door cliënten, zorgverleners en gemeente samen. Dat geldt ook voor de zorg en ondersteuning waar de gemeente via de WMO en Jeugdwet voor verantwoordelijk is. Niet concurrentie tussen zorgverleners, maar samenwerking is ons uitgangspunt. De PvdA in Ouder-Amstel zal voortdurend beoordelen of de kwetsbaren in de samenleving voldoende worden ondersteund.

23. De hondenbelasting moet worden afgeschaft.
Antwoord: Niet mee eens. Hondenbelasting is een van de middelen die de gemeente mag heffen. De PvdA wil de hondenbelasting blijven heffen en tegelijkertijd het beleid dat ooit met burgerparticipatie van bewoners tot stand is gekomen in ere herstellen. Zo krijgen de hondenbezitters iets terug voor hun geld.

24. De belastingen mogen worden verhoogd voor beter groenonderhoud.
Antwoord: Mee eens. Het zou mogelijk moeten zijn om binnen de bestaande middelen een beter onderhoud te realiseren, mocht dit niet mogelijk zijn dan zal bekeken worden waar middelen vandaan moeten komen. Mochten inwoners een hoger onderhoudsniveau willen hebben, dan is het verhogen van belastingen een mogelijkheid om dit te realiseren.

25. Om te garanderen dat zorg ook daadwerkelijk terechtkomt bij degene die dat het meest nodig heeft, mag de gemeente strenger zijn in de toewijzing.
Antwoord: Helemaal niet mee eens. In de visie van de PvdA moet de zorg worden vormgegeven door cliënten, zorgverleners en gemeente samen. Dat geldt ook voor de zorg en ondersteuning waar de gemeente via de WMO en Jeugdwet voor verantwoordelijk is. Niet concurrentie tussen zorgverleners, maar samenwerking is ons uitgangspunt. De PvdA in Ouder-Amstel zal voortdurend beoordelen of de kwetsbaren in de samenleving voldoende worden ondersteund.

26. Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn.
Antwoord: Helemaal mee eens. Nog steeds is er een enorme vraag naar sociale huurwoningen en neemt de vraag naar woningen voor inwoners die niet in aanmerking voor een sociale huurwoning steeds verder toe. Bij planvorming dient hier een grote prioriteit aan gegeven te worden. De gemeente dient hier als een regisseur op te treden. Verder moet het nieuwe college haar invloed en zeggenschap over de woningcorporaties tot het uiterste uitoefenen om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten voor sociale woningen snel dalen.

27. Om taalachterstanden bij jonge kinderen vroeg weg te werken, moet de gemeente op alle basisscholen een ‘groep 0’ financieren.
Antwoord: Neutraal. De Partij van de Arbeid wilt samen met de scholen bezien in hoeverre en op welke manier de gemeente kan bijdragen aan verbetering van het basisonderwijs in de gemeente. De PvdA denkt aan ondersteuning bij verkeerslessen, natuur- en milieueducatie, cultuureducatie evenals de scholierenraad. Stimuleren en coördineren van de samenwerking tussen scholen, opvang, culturele en sportorganisaties.

28. Er moet meer worden geïnvesteerd in de ouderenzorg, ook als daarvoor de lokale belastingen omhoog moeten.
Antwoord: Mee eens. Wij ondersteunen het idee dat burgers in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en daarbij ondersteund worden door vrijwilligers en mantelzorgers. Het is voor ons dan wel essentieel dat mantelzorgers en vrijwilligers kwalitatief goed worden ondersteund om hun taken te kunnen verrichten. Voor de Partij van de Arbeid blijft het essentieel dat wanneer deze informele ondersteuning te kort schiet professionele ondersteuning geboden wordt. De PvdA in Ouder-Amstel zal voortdurend beoordelen of de kwetsbaren in de samenleving voldoende worden ondersteund.

29. De gemeente mag starters op de woningmarkt een lening geven (starterslening).
Antwoord: Neutraal. Nog steeds is er een enorme vraag naar sociale huurwoningen en neemt de vraag naar woningen voor inwoners die niet in aanmerking voor een sociale huurwoning steeds verder toe. Bij planvorming dient hier een grote prioriteit aan gegeven te worden. De gemeente dient hier als een regisseur op te treden. Daarnaast is het van belang dat de uitbreiding van onze kernen aansluiten bij de huidige schaalgrootte. Bij de ontwikkeling van het Entrada-gebied waar kantoren worden gesloopt voor nieuwbouw staat dit uitgangspunt voor de PvdA centraal. Verder moet het nieuwe college haar invloed en zeggenschap over de woningcorporaties tot het uiterste uitoefenen om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten voor sociale woningen snel dalen. De PvdA wilt dat meer starters – met name jongeren die hier opgegroeid zijn en/of hier familie/vrienden hebben om voor te zorgen / veel meer kans maken om een geschikte woning te vinden. Aangaande de starterslening, willen wij eerst uitzoeken of het het meest effectieve middel is en wat de eventuele risico’s zijn voor de gemeente.

30. In de gemeente Ouder-Amtel moet meer cameratoezicht komen.
Antwoord: Neutraal. De inzet van cameratoezicht in onze gemeente alleen onder strikte voorwaarden plaatsvindt en er zorgvuldig met de verkregen data wordt omgegaan. Ook de inzet van mobiele camera’s om de veiligheid te vergroten kan onder dezelfde strikte voorwaarden ingezet worden.