Door Gert-Jan Baerents op 13 november 2012

Conclusies enquête en raadsbesluit parkeerbeleid

Wat hebben wij gedaan met het resultaat van de enquete?
De uitslag van de enquête hebben wij verwerkt in een rapport en tijdens de commissievergadering aangeboden aan alle raadsfracties en de wethouder. Op die manier hoopten wij dat zij dit mee zouden nemen in het standpunt en ons voorstel zouden begrijpen en volgen.

Uit de enquête bleek dat:

  • 85% van alle respondenten een verdrijvingseffect verwacht wanneer op het Amstel Business Park betaald parkeren wordt ingevoerd;
  • 56% wil dat er dan direct beschermende maatregelen in aangrenzen gebieden worden genomen en 43% wilt eerst afwachten of kiezen voor een andere oplossing;
  • En m.b.t. de financiering van nieuw parkeerbeleid gaf 39% aan geen nieuw beleid te willen en 9% dat wel te willen maar er niet voor te willen betalen.

Dit hebben wij betrokken in ons standpunt en vertaald in een wijzigingsvoorstel. Hierin stelden wij het volgende voor:

  • Een kleine blauwe zone in te voeren op het Amstel Business Park (nabij station Overamstel), omdat bedrijven in dit gebied de grootste overlast ervaren van het betaald parkeren in A’dam;
  • Gedurende 3 maanden metingen te verrichten en te bezien of de parkeerdruk verschuift;
  • Als de kleine blauwe zone niet toereikend is, over te gaan tot invoering betaald parkeren op het Amstel Business Park en tegelijkertijd beschermende maatregelen te nemen voor de woonkern Duivendrecht.

Op die manier hebben wij geprobeerd tegemoet te komen om de overlast met een kleine oplossing te verhelpen, zonder direct hele grote uitgaven te doen. Deze komen immers voor rekening van de parkeerders, bedrijven en inwoners. En wanneer deze maatregel niet toereikend zou blijken, dan over te gaan op betaald parkeren en direct beschermende maatregelen voor Duivendrecht.

Wat heeft de gemeenteraad besloten?
Het voorstel van het college om per 1 januari 2014 betaald parkeren in te voeren op het Amstel Business Park en niet direct beschermende maatregelen te nemen, is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. VVD, CDA, D’66 , GroenLinks en Natuurlijk Belang hebben voor gestemd en PvdA en Ouder-Amstel Anders hebben tegen dit plan gestemd.

Tijdens de bespreking bleek dat ons wijzigingsvoorstel het niet zou gaan halen. De toezegging van de wethouder om de periode om beschermende maatregelen in te voeren te verkorten van 33 naar 16 weken bleek voor een aantal partijen voldoende om toch in te stemmen met het voorstel. Naar onze verwachting zal de parkeerdruk toenemen en zijn beschermende maatregelen zeer gewenst.

2012-11-08_Rapport_PvdA_uitslag_parkeerbeleidsenquete
2012-11-08_Amendement_parkeerbeleid